صندوق زمين و ساختمان

صندوق‌هاي زمين و ساختمان، صندوق‌هايي هستند كه با هدف ارتباط برقرار كردن بين بازار مسكن و بازار سرمايه تشكيل مي‌شود. اين صندوق‌ها باعث ايجاد شفافيت در پروژه‌هاي ساختماني مي‌شوند و ريسك سرمايه‌گذاري در اين بخش را كاهش مي‌دهند. تشكيل اين صندوق‌ها راهكار نويني جهت ارايه خدمت به سرمايه‌گذاراني است كه ديد مثبتي نسبت به بازار مسكن دارند ولي باتوجه به محدوديت و خرد بودن سرمايه قادر به سرمايه‌گذاري در بازار مسكن نمي‌باشند.

سازوكار عملياتي بدين شكل است كه صندوق پس از تشكيل با توجه به سازوكار مشخص و تعريف شده طبق دستورالعمل‌هاي سازمان بورس اقدام به فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري مي‌كند. با فروش واحدها و جمع آوري منابع مورد نياز صندوق، عمليات ساخت شروع مي‌شود. پس از پيشرفت پروژه و با توجه به صورت وضعيت‌هاي ارايه شده مدير ساخت پروژه خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق مشخص محاسبه مي شود و در سايتي كه براي صندوق در نظر گرفته شده گزارش مي‌شود. واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق زمين وساختمان در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس قابل معامله است.

از مزاياي سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

- انتفاع از رونق بازار مسكن با منابع اندك و ريسك كم

- كاهش ريسك نقدينگي (فروش) با پذيرش در فرابورس و باتوجه به وجود ركن بازارگردان

- مديريت پروژه توسط مديران حرفه‌اي ومعتبر

- وجود اركان نظارتي براي حفظ حقوق سرمايه‌گذاران

- نظارت دقيق ارگان‌هاي ذيصلاح همچون سازمان بورس بر عمليات صندوق