نیروی انسانی

درحال حاضر، بدنه كارشناسي واحد تامين سرمايه شامل 5 نفر به شرح جدول زير مي باشد:

مدرك تحصيلي

تعداد نفرات

ميانگين سوابق­كاري

كارشناسي ارشد

4

8 سال

كارشناسي

1

12 سال

جمع

5

-