دستاوردهاي ما

کارگزاری آگاه متعهد پذیره نویس افزایش سرمایه بیمه دی به مبلغ 300 میلیارد ریال بوده است .

کارگزاری آگاه طراح و مدیر اولین صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشور می باشد .

کارگزاری آگاه مشاور پذیرش شرکت ذوب آهن اصفهان در فرابورس بوده است.