طیف مشتریان

شرکتها و افرادي که نیازمندبه منابع مالی هستند

اشخاص حقیقی و حقوقی که بدنبال سرمايه گذاري منابع مالي مازاد خود می باشند

افراد صاحب ثروتي که زمان کافي جهت مديريت ثروت خود ندارند

شرکتها و افرادي که بدنبال پوشش ریسک منابع مالي خود در برابر نوسانات بازار و انتقال خطرات مالي احتمالي هستند

شرکتهايي که نیازمند اصلاح ساختار مالی و سرمایه هستند

شرکتهايي که خواستار پیاده سازی طرح های توسعه ای ویا تحصيل شرکتهاي ديگر در راستای زنجیره ارزش فعالیتهای خود هستند.

سازمانها ، اشخاص و شرکتهای دارای طرح ها و پروژه های سودآور .