فعاليت ها و خدمات

خدمات این واحد شامل:

مشاوره عرضه انواع اوراق بهادار، قوانین و مقررات مربوطه و خدمات مرتبط با افزایش سرمایه شرکتها

مشاور پذیرش شرکتها برای ورود به بورس یا فرابورس

طراحی ابزارها و روشهای تامین مالی متناسب با شرایط و ویژگیهای شرکتهاو پروژه ها

تهیه دستور العمل های تدوین گزارش های توجیهی جهت نظام مند سازی سازمان های بزرگ

طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و صکوک

راه اندازی و مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری

طراحی، راه اندازی و مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی

مشاوره و معرفی متعهد پذیره نویس، متعهد خرید و بازارگردان اوراق بهادار در دست انتشار

تهیه گزارش توجیهی و طرح کسب و کار و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص آن

ارزش گذاری و ارزشیابی انواع داراییها

راه اندازی و مدیریت صندوق های زمین و ساختمان

مشاوره در ادغام ، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی

ارائه خدمات مدیریت ریسک

مشاوره در سرمایه گذاری مخاطره آمیز و طراحی ابزارهای مورد نیاز

انجام تحقیقات جامع و فراگیر در زمینه های مختلف مالی برای سرمایه گذاران و مشتریان شرکت