ارزش‌گذاري

هسته اصلي هر تصميم اقتصادي مقايسه هزينه و فايده يك عمل است. اين گونه تصميمات در زمينه سرمايه­گذاري، در قالب «ارزش­گذاري مالي» نمود مي­يابند. تنوع فعاليت شركت­ها، مشكلات كمي­سازي عوامل مؤثر بر بازده يك سرمايه‌گذاري، اندازه­گيري ريسك و انعكاس آن در ارزش، نياز به پيش­بيني آينده و ... همگي از عواملي هستند كه به پيچيدگي اين زمينه از علم مالي مي­افزايند.

در نگاه مالي، ارزش هر دارايي در قدرت آن در ايجاد درآمد نهفته است. براي تعيين ميزان ارزش يك دارايي يا يك شركت سه رويكرد اصلي وجود دارد:

- رويكرد دارايي: برابر دانستن ارزش شركت با مجموع ارزش خالص بازيافتني يا ارزش جايگزيني دارايي­هايش

- رويكرد بازار: مقايسه شركت با شركتهاي مشابهي كه ارزششان در قالب انجام معامله تعيين شده است.

- رويكرد درآمد: پيش­بيني جريانات نقدي آتي و تنزيل آن­ها با نرخ تنزيلي كه ريسك شركت در آن لحاظ شده باشد.

بررسي همه‌جانبه شركت، انتخاب مناسب‌ترين روش ارزشگذاري در هر مورد و اجراي روش انتخابي، خدماتي است كه واحد تامين‌سرمايه كارگزاري آگاه در قالب ارزشگذاري به مشتريان خود ارايه مي‌نمايد.