كليات

به­دنبال تصويب قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي در سال 1388، واحد تامين سرماية كارگزاري آگاه از ابتداي سال 1389 فعاليت خود را به­صورت يك واحد مستقل آغاز نمود و مأموريت خود را تامين مالي شركت­هاي بورسي و غيربورسي در حوزه­هاي سرمايه در گردش، طرح­هاي توسعه­اي و راه­اندازي پروژه­ها با استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي و از طريق بازار سرمايه قرارداده است.

از جمله ابزارهاي مذكور در بازار سرمايه كه آماده بهره­برداري مي­باشند عبارت­اند از:

- انتشار اوراق سرمايه‌اي در قالب افزايش سرمايه و پذيرش شركت­ها؛

- انتشار اوراق بدهي مانند اوراق مشاركت، صكوك اجاره و مرابحه؛

- تأسيس صندوق­هاي زمين و ساختمان؛

- تأسيس صندوق­هاي سرمايه‌گذاري خصوصي؛