خدمـات مـالـي

گزارش توجيهي و طرح کسب و کار

انجام مطالعات جامع، پيش از ورود به حوزه‌هاي جديد و تهيه گزارش توجيهي و طرح كسب و كار، از مزاياي بسياري برخوردار است. ‌گزارش توجيهي و طرح كسب و كار علاوه بر ايجاد يك نقشه راه و الگوي مناسب، همچنين آشكار ساختن مخاطرات كسب و كار مورد نظر، جهت ترغيب سرمايه‌گذاران و جذب سرمايه، ارايه به منابع تامين مالي همچون بانك‌ها به منظور اخذ وام و همچنين دريافت امتيارات تجاري نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

گزارش توجيه اقتصادي مبتني بر مطالعات تخصصي مالي و اقتصادي بوده كه علاوه بر مشخص نمودن سودآور بودن يا زيان‌ده بودن طرح، به جنبه‌هاي مختلف آن نيز مي‌پردازد. زمان بازگشت سرمايه، جريان نقدينگي، مقايسه شاخص‌هاي سودآوري با ميانگين صنعت و بازار، حساسيت سودآوري نسبت به عوامل متغير و غيره از جمله مواردي هستند كه رفتار و جنبه‌هاي مختلفي از سود و زيان طرح را مشخص مي‌سازند.

تاكنون تهيه طرح كسب و كار براي شركت پتروشيمي كرمانشاه، تهيه گزارش توجيه مالي طرح سد و نيروگاه خرسان 2 براي شركت توسعه منابع آب و نيرو ايران، ارزش‌گذاري سهام شركت ابزار درمان از جمله فعاليت‌هاي واحد تامين سرمايه كارگزاري آگاه در اين حوزه بوده است.