نشست تخصصی

نشست تخصصي اجرايي افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي داراييها براي شركت‌هاي سهامي عام

 • برگزاركننده سمينار: شركت كارگزاري آگاه

 • مدير سمينار: جناب آقاي اسپيد (مديرعامل كارگزاري آگاه)

 • دبيراجرايي سمينار: سركار خانم شنطيا (مدير بخش مشاور عرضه كارگزاري آگاه)

 • زمان: 18 بهمن 1391

 • مكان: سالن اجتماعات كارگزاري آگاه

 • مخاطبان نشست: شركتهاي سهامي عام

 • برنامه سمينار:

زمان

برنامه

سخنرانان

15:15 -15

معرفي موضوع و موانع

دبير اجرايي سمينار (سركار خانم شنطيا)

15:45-15:15

بررسي ابعاد مالي و حسابداري افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي داراييها

جناب آقاي دكتر علي رحماني- عضو هيات علمي دانشگاه الزهراء

16:15-15:45

بررسي نكات مربوط به افزايش سرمايه

جناب آقاي حسيني مقدم- مدير نظارت بر ناشران شركت بورس اوراق بهادار

16:45-16:15

بررسي نكات مالياتي مربوط به افزايش سرمايه

جناب آقاي غريب

17-16:45

سخنراني نهايي مدير سمينار

جناب آقاي اسپيد (مديرعامل كارگزاري آگاه)


اهداف نشست:

 • بررسي رويه اجرايي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس
 • بررسي تاثيرات افزايش سرماي از محل مازاد تجديد ارزيابي بر:
 • بهبود نسبتهاي مالي شركتها،
 • امكان ايجاد خروج شركتهاي مشمول مفاد ماده 141 قانون تجارت،
 • كاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان شركت به دليل كاهش ريسك اعتباري،
 • عدم تغيير در جريانات نقدي آتي شركت و كاهش ميانگين موزون هزينه سرمايه،
 • تداوم فعاليت شركت،
 • تغييرات در ارزش شركت چه بر اساس ارزش‌گذاري نسبي، چه بر اساس ارزش‌گذاري بنيادي
 • كاهش سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده داراييها (ROA)
 • تغييرات قيمت بازار سهام شركتها در صورت افزايش سرمايه از اين محل